Allmänna villkor

Pansarvalv AB, Norrlandsgatan 10,  111 43 STOCKHOLM

Org nr 559327-0407

Telefon: 010-205 00 20

E-post: info@pansarvalv.se 

Pansarvalv AB nedan kallat ”Företaget”.

Företaget är ett registrerat finansiellt institut enligt lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Vidare gäller konsumentjänstlagen.

1 Dispositionsrätt

Företaget hyr ut värdefack (även kallat bankfack) till privatpersoner (”Fackinnehavare”) med det nummer och vid den anläggning som anges i värdefacksavtalet. För nyttjande av facket gäller nedanstående allmänna villkor.

2 Fackinnehavaren

Genom signatur av detta avtal intygar Fackinnehavaren att denne är folkbokförd i Sverige och innehar godkänd svensk legitimationshandling. Fackinnehavaren godkänner även att Företaget genomför en kontroll av ovanstående uppgifter samt utför bakgrundskontroll inkluderande kreditupplysning. Företaget kan även begära in underlag för att säkerställa att personen inte är dömd för allvarligt brott.

2.1 Fullmakt

Om fackinnehavaren p.g.a. långvarigt sjukdomstillstånd eller rörelsehinder inte kan nyttja sitt fack finns det möjlighet att ansöka om fullmaktsinnehavare som kan besöka värdefacket i fackinnehavarens ställe. En individuell prövning görs vid ansökan om fullmakt, varvid samma krav ställs på fullmaktsinnehavaren som på fackinnehavare i p. 2. Om fackinnehavarens tillstånd förbättras och hen åter besöker sitt fack återkallas fullmakten automatiskt. Fackinnehavaren svarar för att fullmaktsinnehavaren följer avtalet och de allmänna villkoren. Andra förhållanden som t.ex. förmyndarskap godkänns efter särskild prövning.

2.2 Överlåtelse av värdefacksavtal

Fackinnehavaren har inte rätt att överlåta värdefacksavtalet till annan.

3 Avtalets giltighetstid och uppsägning

3.1 Avtalets gilitghetstid

Avtalsperioden är tolv eller 24 månader. Kortaste avtalsperiod är tolv månader om inte annat avtalats. Efter avtalsperioden gäller avtalet till vidare.

3.2 Uppsägningstid

Avtalet kan sägas upp med tre månaders varsel innan avtalstidens utgång. Om avtalet inte sägs upp fortsätter det att gälla tills vidare med en uppsägningstid om tre månader. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligt.

Fullmaktshavare har inte rätt att säga upp avtalet.

Inbetald avgift återbetalas ej.

3.3 Förtida uppsägning

Företaget förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan häva avtalet om Fackinnehavaren bryter mot avtalet eller dessa allmänna villkor. Företaget har även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet vid misstanke om att facket används på sätt som strider mot gällande lagstiftning eller på sätt som kan orsaka skada eller fara för person och egendom.

3.4 Tömning av värdefacket

Under uppsägningstiden skall fackinnehavaren tömma värdefacket och återlämna två (2) värdefacksnycklar till Företaget. Om någon av nycklarna saknas vid återlämning, debiteras en avgift för nytt lås enligt gällande prislista. Om ingen nyckel återlämnas debiteras en avgift för öppning och nytt lås enligt gällande prislista.

Vid Företagets uppsägning av avtalet, ska Fackinnehavaren tömma värdefacket och återlämna nycklar till Företaget inom trettio (30) kalenderdagar från avtalets uppsägningsdatum.

Om Företaget häver avtalet ska Fackinnehavaren omedelbart tömma facket och återlämna nycklar till Företaget. Företaget kan bevilja anstånd med tömning av facket. Om facket inte töms, se p. 10 nedan.

4 Nyckel till facket

Fackinnehavaren får i samband med signering av värdefacksavtalet två (2) nycklar till facket. Företaget innehar inte någon kopia av Fackinnehavarens nyckel. Nyckeln får inte kopieras och är därför kopieringsskyddad. Nyckel ska förvaras säkert och oåtkomligt för obehöriga personer. Fackinnehavaren får inte uppge fackets nummer till utomstående.

Om nycklarna till facket förkommer eller skadas, ska facket öppnas i Fackinnehavarens närvaro samt på dennes bekostnad. Företaget tar ut en avgift enligt prislista för öppning av fack och utbyte av lås.

Nycklarna skall återlämnas i oskadat skick vid avtalets upphörande. Om nyckel skadas tar Företaget ut en avgift för utbyte av lås.

5 Tillträde till facket

Fackinnehavaren har tillträde till facket under anläggningens öppettider. Tillträde kan nekas upp till 15 minuter innan stängning. Legitimationshandling skall uppvisas på begäran från Företaget. Varje besök registreras i Företagets IT-system. Avvikande beteende eller användningsmönster kan leda till utökade kundkännedomsåtgärder.

6 Kameraövervakning

Företagets anläggningar kameraövervakas med videoinspelning.

7 Fackets innehåll och ansvar

7.1 Otillåtet innehåll i värdefacket

Följande föremål får inte förvaras i värdefacket:

  • Egendom som Fackinnehavaren har fått genom att själv begå, eller genom att annan person begått, brottslig gärning
  • Egendom vars innehav utgör brott
  • Kontanter. Med ”kontanter” avses sedlar och mynt som är officiell valuta och som ges ut av Sveriges Riksbank eller annan centralbank
  • Föremål som kan orsaka skada eller annan olägenhet såsom explosiva, brandfarliga eller frätande föremål eller annan egendom som kan medföra fara eller skada för personer eller egendom i lokalen;
  • Föremål som kan avge radioaktiv eller magnetisk strålning;

7.2 Fackinnehavarens ansvar

Genom att signera dessa allmänna villkor försäkrar Fackinnehavaren att den egendom som förvaras i facket inte innefattar någon av ovanstående otillåtna föremål.

Företaget har rätt att med omedelbar verkan vägra Fackinnehavaren tillträde till värdefacket, om Företaget har anledning att misstänka att egendomen i facket strider mot ovanstående otillåtna föremål.

Fackinnehavaren ansvarar för all skada och olägenhet som denne orsakat genom att bryta mot dessa villkor.

7.3 Företagets ansvar

Företaget ansvarar för att anläggning och facket uppfyller sådana säkerhetskrav som i allmänhet kan ställas på ett värdefack i en värdefacksanläggning.

Företaget ansvarar inte för skada

– orsakad av egendomen i sig eller dess art,

– orsakad av naturlig luftfuktighet i lokalen,

– i elektroniska data,

– till följd av att Fackinnehavaren lämnat facket olåst eller att fackets förvaringsbox eller egendom lämnats utanför facket,

– som beror på fel i datorer, datorsystem, mjukvara, elektroniska säkerhetssystem eller liknande,

– som beror på svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsåtgärd, krig, terrorism, enskild terrorhändelse,

– cyberattack/virus, strejk, blockad, bojkott, lockout, pandemi eller epidemi eller annan liknande omständighet,

– som inte kan förklaras eller som kan förmodas ha orsakats av Fackinnehavaren

– som utgör någon form av indirekt skada eller följdskada,

– som drabbar annan än Fackinnehavaren,

– som ersätts eller kan ersättas genom Fackinnehavarens egen försäkring.

Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Företaget själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Företaget, om det varit normalt aktsam. Företaget ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av företagets grova vårdslöshet.

Företaget ersätter inte en förlust eller skada på föremål som förvarats i facket och som skadats genom inbrott, vattenläckage eller brand. Fackinnehavaren ansvarar själv för att föremål som förvaras hos Företaget är försäkrat genom fackinnehavarens egna hemförsäkring. Försäkringsbolag i Sverige har i regel ett s k ”Bortaskydd” som ingår i hemförsäkringen och omfattar ägodelar som förvaras i ett värdefack. Läs mer i din hemförsäkrings villkor.

8 Dödsfall

Vid Fackinnehavarens bortgång, har behörig företrädare för dödsboet rätt till tillträde till värdefacket. Behörigheten till dödsboet skall styrkas genom dödsfallsintyg, släktutredning samt eventuell fullmakt från icke närvarande dödsbodelägare. Öppning av värdefack av behörig företrädare för dödsbo måste anmälas i förväg. Vid öppning av värdefack skall var och en som har behörighet att företräda dödsboet styrka sin identitet genom godkänd svensk identitetshandling. Fackets nummer ska inte göras känt för utomstående.

När dödsboet öppnar facket skall medarbetare hos Företaget eller företrädare utsedda från Företaget närvara för att kontrollera om facket innehåller något testamente samt för upprättande av ett inventeringsprotokoll. Finns testamente, skall en kopia tas av detsamma. Inget som förvaras i värdefacket får tas från facket innan bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket. Kostnad tillkommer enligt gällande prislista.

9 Företagets rätt att öppna facket

Om Företaget har anledning att misstänka att facket innehåller egendom som inte är tillåten enligt p. 7 i dessa villkor, har Företaget rätt att omedelbart öppna värdefacket och förfara med egendomen i facket på det sätt som Företaget finner lämpligt.

Om avtalet har upphört att gälla på grund av uppsägning eller hävning och Fackinnehavaren inte har tömt facket och återlämnat nyckeln, har Företaget, tre (3) dagar efter det att avtalet upphörde, rätt att i närvaro av notarius publicus eller polismyndigheterna eller i annan ordning som Företagets ledning anser vara tillräckligt trygg, öppna facket och inventera dess innehåll. Företaget ska informera Fackinnehavaren via e-post en vecka före det att facket öppnas.

När facket har öppnats ska Företaget upprätta en förteckning över dess innehåll. Företaget kan förvara innehållet i slutet förvar mot en avgift som framgår av prislistan. Företaget har rätt att förstöra värdelös egendom omedelbart och att realisera annan egendom tre (3) månader efter det att facket öppnades i enlighet med Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats. Till undvikande av tvivel har Företaget inte något ansvar för att avbryta preskription, verkställa bevakning vid kallelse på okända borgenärer, lyfta utdelning eller ränta eller bevaka ägare av värdepappers rätt i samband med emissioner. Om facket innehåller egendom som inte är tillåten eller annars kan utgöra ett led i brottslig handling, skall Företaget kontakta polisen. Företaget har därvid ingen skyldighet att fortsätta förvaret av sådan egendom.

Företaget tar ut avgifter för öppnandet och inventeringen av facket, eventuell ytterligare förvaring samt vid eventuell realisation av egendomen.

10 Byte av anläggning

Om Företaget sänder Fackinnehavaren ett skriftligt meddelande via e-post om att fack måste flyttas från en anläggning till en annan av Företagets anläggningar ska ett sådant meddelande skickas minst trettio (30) kalenderdagar före flytten. Om facken som sådana inte kan flyttas över till den nya anläggningen, ombedes Fackinnehavaren att tömma facket och flytta över innehållet till ett fack som öppnats på den nya anläggningen. Om Fackinnehavaren inte själv tömmer facket, kommer Företaget att göra det i nedan nämnda ordning.

Förvaringsboxen som finns i facket öppnas i sådant fall inte utan plomberas och flyttas över till det nya fack som öppnats åt Fackinnehavaren på den nya anläggningen. Om det i facket finns egendom också utanför förvaringsboxen, görs en förteckning över denna egendom varefter den läggs i ett förseglat kuvert i det nya facket. I de fall Företaget har öppnat ett nytt fack åt Fackinnehavaren i samband med en flyttning och Fackinnehavaren inte har mottagit nya nycklar, läggs de i ett separat förseglat kuvert och i ett fack avsett för detta ändamål, som Företaget ansvarar för.

11 Avgift och betalning

Avgift för ett fack utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista. Avgiften erläggs i förskott årsvis eller i enlighet med vald abonnemangslängd. Om avtalet upphör före utgången av den period för vilken avgift har erlagts, återbetalas inte avgift för kvarvarande avtalsperiod.

Avgift erläggs genom autogiro, Swish eller genom faktura. Vid betalning med autogiro skall Fackinnehavaren säkerställa att tillräckliga medel finnas disponibla på kontot på förfallodagen. Om kontobehållningen vid förfallodagen inte uppgår till förfallet belopp får Företaget göra ytterligare överföringsförsök enligt Företagets rutiner för autogiro. Företaget tar ut avgift för expeditionskostnader, betalningspåminnelser samt avgift för täckande av kostnaderna för såväl arbete som utlägg för indrivandet av Företagets fordringar. Dröjsmålsränta utgår med 12% årligen. Betalningsvillkor vid faktura är tio dagar. Företaget har rätt att häva avtalet om inte avgiften för ny hyresperiod kan erläggas i förskott.

12 Uppgifter som lämnas till Företaget

Företaget har rätt att på eget initiativ uppdatera Fackinnehavarens adressuppgifter på basis av de uppgifter som erhålls från befolkningsregistret eller liknande.

Företaget är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som lämnas till Företaget i samband med, eller inför, tecknandet av avtal om fack. Företaget kommer att behandla Fackinnehavarens personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftspolicy. Ändamålet med behandlingen är i korthet dels för att kunna uppfylla villkoren i avtalet med Fackinnehavaren, för att följa lagar och andra regler och dels för att få erhålla underlag för analys, marknadsföring och riskhantering. Behandling görs endast så länge det är nödvändigt i förhållande till avtalet med Fackinnehavaren och enligt lagar och regler. Se integritetspolicyn för mer information om vilka uppgifter som behandlas, ändamålen, Fackinnehavarens rättigheter och vart man kan vända sig för mer information eller klagomål.

13 Ändring av avtalet

Företaget har från tid till annan rätt att ensidigt justera de allmänna villkoren och den gällande prislistan. Företaget ska informera Fackinnehavaren om en ändring i villkoren eller i prislistan som ökar Fackinnehavarens skyldigheter eller inskränker hans eller hennes rättigheter. En sådan ändring träder i kraft i början av den kalendermånad som närmast följer sedan trettio (30) kalenderdagar förflutit från att ett meddelande sändes till Fackinnehavaren per e-post eller ändringen har publicerats på Företagets hemsidan. Om Fackinnehavaren inte önskar godkänna ändringen, ska hen säga upp avtalet innan ändringen träder i kraft.

Alla ändringar meddelas genom publicering på Företagets hemsida eller via e-post. På hemsidan återfinns även den vid var tid gällande prislistan.

14 Företagets meddelande

Företaget skickar meddelanden till Fackinnehavare via e-post. Den e-postadress som används är den som angavs av Fackinnehavaren i samband med signering av värdefacksavtalet. Fackinnehavaren är skyldig att meddela ändring av e-postadress genom att meddela detta per email till: info@pansarvalv.se

Företagets skriftliga meddelanden anses ha nått Fackinnehavaren antingen vid leveransbekräftelse eller senast den sjunde (7) kalenderdagen efter avsändandet.

15 Force Majeure

Företaget svarar inte för skada som orsakats av Fackinnehavaren, eller på grund av att Företagets verksamhet försvåras, på grund av svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsåtgärd, krigshändelse, terrorism, enskild terrorhändelse, cyberattack/virus, strejk, blockad, bojkott, lockout, konkurs, likvidation, pandemi eller epidemi eller annan liknande omständighet. Företaget ska skriftligen meddela Fackinnehavaren om sådan omständighet utan oskäligt dröjsmål.

16 Tillämplig lag och tvist

Eventuella klagomål ska framställas direkt till Företaget. Om Fackinnehavaren och Företaget inte kan komma överens får tvisten avgöras vid allmän domstol.

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal.

Version: 2024.03.17