Pansarvalv Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Ditt förtroende för oss är viktigt och vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. För oss är våra kunders förtroende av allra största vikt. Förtroendet bygger bland annat på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig som kund och vår förmåga att skydda din integritet. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, i vilket syfte de samlas in och vad du som kund har rätt att begära av oss för den hanteringen.

För att du alltid ska känna dig säker när du besöker vår Webbplats, håller vi oss strikt till de lagliga bestämmelserna när vi bearbetar dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med riktlinjerna i dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

DEFINITIONER

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Denna information är exempelvis namn, adress eller e-postadress samt övrig information genom vilken en fysisk person kan identifieras.

Benämningen “Webbplats” syftar på Pansarvalvs domän pansarvalv.se.  “Besökare” syftar på den person som besöker vår domän, vårt kontor, våra värdefacksdepåer eller som kontaktar oss via telefon.

“Beställare” är den person (fysisk eller juridisk) som beställer Pansarvalvs tjänster.

“Kund” är mottagaren och beställaren av tjänsten

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Pansarvalv AB (org. nr 559327-0407) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när det gäller köp på pansarvalv.se.

HUR OCH VARFÖR LAGRAR PANSARVALV DINA PERSONUPPGIFTER?

När du gör en beställning hos oss lagrar vi dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och ditt personnummer.

Pansarvalv hanterar dina uppgifter utifrån de olika rättsliga grunderna som beskrivs nedan. Om du av någon anledning inte vill tillhandahålla dina uppgifter finns risken att vi inte kan erbjuda dig våra tjänster.

UPPFYLLA VILLKOREN I VÅRA AVTAL

Det grundläggande ändamålet med insamlingen, behandlingen och lagringen av dina personuppgifter är för att kunna förbereda, tillhandahålla och administrera de tjänster och produkter som erbjuds dig, vare sig det sker via webben, på plats eller via telefon.  Den rättsliga grunden för denna behandling av uppgifter är för att uppfylla villkoren i våra avtal.

FÖLJA LAGAR OCH REGLER

Det finns härutöver ett antal lagar och regler som gör att Pansarvalv hanterar dina uppgifter. För att följa dessa behöver vi kontrollera och verifiera din identitet, analysera hur du använder tjänsten, rapportera till myndigheter, följa bokföringslagen och för att hantera och analysera klagomål. Mycket av denna hantering är föranledd av regler som finns för att förebygga eller upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism (se lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism).

BERÄTTIGAT INTRESSE

Vi behandlar även personuppgifter med syfte att skapa långa kundrelationer. Inom ramen för Pansarvalvs arbete med att främja kundrelationer, behandlas personuppgifter för att utföra marknads- och kundanalyser intresse och för att kunna skapa personliga epost-utskick jämte generella erbjudanden, anpassade nyheter med mera som beskrivs närmare nedan.

SAMTYCKE

För viss behandling behöver Pansarvalv ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. I dessa fall kommer ditt samtycke att efterfrågas och du kommer att få beskrivet hur du kan återta ditt samtycke. Ett exempel på detta är vid användandet av vår webbplats. Vid sådant besök får du samtycka till s.k. cookies för webbanalyser med mera. Du hittar mer information om hur vi arbetar med cookies på vår webbplats.

NÅGOT MER OM BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER FÖR BESTÄLLNING AV TJÄNST FRÅN PANSARVALV

Tjänster som tillhandahålls beställaren:

Tillgång till värdefack (bankfack)

Kategorier av personuppgifter:

Namn.

Personnummer.

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

Personuppgifter samlas in för att planera och tillhandahålla värdefackstjänsten. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som beställare. Uppgifterna samlas in direkt från dig men vi hämtar även in uppgifter från Statens personadressregister (SPAR), Skatteverket och andra offentliga register.

Den lagliga grunden är för att uppfylla villkoren i våra avtal.

 

 

NÅGOT MER OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I MARKNADSFÖRINGSSYFTE

Möjliggöra kundkommunikation

Pansarvalv skickar kundkommunikation per e-post baserad på din tidigare beställning hos Pansarvalv. Via epost-baserad marknadsföring kan vi anpassa våra tjänster, erbjuda relevanta tilläggstjänster samt upprätthålla en relation till dig som kund.

Kommunikation som kan komma att utföras:

Skapandet av personliga epost-utskick och generella erbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter (e-post)

Angivna kundval avseende produkter och tjänster.

Laglig grund:

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera personlig och relevant information till kund.

LAGRINGSPERIOD

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Personuppgifterna sparas också så länge det behövs för att kunna uppfylla krav i lagar och beslut av myndigheter, som till exempel för regler om penningtvätt, bokföring, skatterapportering och preskription. I enlighet med dessa regler ska handlingar och uppgifter bevaras i minst fem (5) år efter en affärsförbindelses upphörande och under vissa förutsättningar i tio år.

När vi inte längre behöver spara dina uppgifter kommer vi att avidentifiera dessa vilket innebär att vi avlägsnar alla identifieringsmöjligheter så att de uppgifter som fortsättningsvis behandlas inte längre går att koppla samman med dig som fysisk person.

MED VEM DELAS DINA PERSONUPPGIFTER

Pansarvalv lämnar inte ut information om dig om det inte är för uppfyllandet av villkoren i vårt avtal eller för legala syften som antingen kräver eller tillåter det, (t.ex. rapportering till myndigheter).

Vi kan komma att lämna ut uppgifter exempelvis till banker (t.ex. vid tecknande av autogiro), andra finansiella infrastrukturparters, leverantörer eller aktörer som agerar på Pansarvalvs uppdrag.

Vidare kan uppgifter komma att lämnas till myndigheter i syfte att uppfylla lagar och regler kring till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism