Kamerabevakning

För din och Pansarvalvs personals trygghet och säkerhet är lokalerna kamerabevakade. Inspelat material används för att förebygga, förhindra och utreda brott. Inspelat material kan också användas för att utreda om en händelse kan vara ett brott. I särskilda fall sker också ljudupptagning.

I lokalarna finns bevakningskameror och inspelning sker dygnet runt. Pansarvalv AB ansvarar för kamerabevakningen och är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som bevakningen omfattar. Inspelat material sparas i 60 dagar.

Personuppgiftsbehandling i form av kamerabevakning och hantering av inspelat material sker med stöd av en intresseavvägning. Pansarvalv har ett berättigat intresse av att tillse säkerhet och trygghet för anställda, kunder och andra som vistas i lokalerna, samt av att förebygga och utreda brott. Mot detta intresse har vi vägt enskildas grundläggande rättigheter och intressen avseende personlig integritet och funnit att kamerabevakning kan utföras.

Pansarvalv AB gör bedömningen att säkerhet, trygghet och möjligheten att förebygga, förhindra och utreda brott och brottsmisstanke, i sammanhanget väger tyngre än det intrång i personlig integritet som kameraövervakningen kan innebära.

Inspelat material används uteslutande för att förebygga, förhindra och utreda brott och brottsmisstanke och kan utlämnas till polis- och åklagarmyndighet. Vid utförande av kamerabevakning och hantering av inspelat material efterlever Pansarvalv kamerabevakningslagen och EU:s dataskyddsförordning.

För fullständig information om Pansarvlavs personuppgiftsbehandling och dina rättigheter kan du läsa mer på GDPR.