Huvudregeln är att det enligt 10 kap. 1 § ÄB ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testator ska skriva under testamentshandlingen i vittnenas närvaro. Vittnena ska bestyrka testamentet genom sina underskrifter.
Det bästa stället är att förvara ett testamente i ett bankfack. Detta eftersom bankfack alltid inventeras i närvaro av oss vid innehavarens bortgång, vilket medför att eventuella testamenten alltid kommer fram utan att de riskerar att försvinna om fel person finner det.

Vid Fackinnehavarens bortgång, har behörig företrädare för dödsboet rätt till tillträde till värdefacket. När dödsboet öppnar facket skall medarbetare hos Pansarvalv eller företrädare  utsedda av Pansarvalv närvara för att  kontrollera om facket innehåller något  testamente samt för upprättande av ett  inventeringsprotokoll. Finns testamente, skall en kopia tas av detsamma. Inget som förvaras i värdefacket får tas från facket innan bouppteckningen är registrerad  hos Skatteverket.