Vid Fackinnehavarens bortgång, har behörig företrädare för dödsboet rätt till tillträde till värdefacket. När dödsboet öppnar facket skall medarbetare hos Pansarvalv eller företrädare  utsedda från Pansarvalv närvara för att  kontrollera om facket innehåller något  testamente samt för upprättande av ett  inventeringsprotokoll. Finns testamente, skall en kopia tas av detsamma. Inget som förvaras i värdefacket får tas från facket innan bouppteckningen är registrerad  hos Skatteverket. Kostnad tillkommer enligt gällande prislista.