Pansarvalvs verksamhet regleras av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi tar vår reglerade status på allvar genom att se till att vi lär känna våra kunder och deras behov. Vi samarbetar fullt ut med de relevanta myndigheterna, med förbehåll för lämpliga domstolsbeslut, beslut och så vidare.

Våra kunder drar nytta av det eftersom vi kontinuerligt övervakar våra policyer och procedurer för att säkerställa att vi levererar de högsta standarderna för affärs- och regulatorisk kvalitetssäkring. God affärssed är bra för dig, precis som det är bra för oss.